Bydlete svůj sen, žijte svoje bydlení.

g plus
Stránka na Google plus
facebook
Facebooková stránka i-staveniště
facebook skupina stavíme dům
Facebooková skupina Stavíme dům

info@i-staveniste.cz

Zahradní jezírko Kobeřice

Než začnete stavět, musíte si rozmyslet, jak naložit s odpadní vodou, kterou bude produkovat vaše domácnost. Michal Šperling formuloval a následně zodpověděl sadu otázek, které vám jistě pomohou ve vašem rozhodování.

Michal Šperling
Vystudoval obor vodní stavby, věnuje se úsporám energie a obnovitelným zdrojům energie, navrhuje a staví čističky odpadních vod a zahradní jezírka a zabývá se revitalizací přirozeného prostředí vodních ploch a toků. www.korenova-cisticka.cz

Než začnete stavět, musíte si rozmyslet, jak naložit s odpadní vodou, kterou bude produkovat vaše domácnost. Michal Šperling formuloval a následně zodpověděl sadu otázek, které vám jistě pomohou ve vašem rozhodování.

Michal Šperling
Vystudoval obor vodní stavby, věnuje se úsporám energie a obnovitelným zdrojům energie, navrhuje a staví čističky odpadních vod a zahradní jezírka a zabývá se revitalizací přirozeného prostředí vodních ploch a tokůwww.korenova-cisticka.cz

 

Kolik odpadních vod dnes běžná domácnost vyprodukuje?

V ČR vyprodukuje jedna osoba za den 100 litrů odpadní vody, což odpovídá 36 metrům krychlovým za rok – 18náctimetrový pokoj do výšky 2 metrů naplněný vodou.

Podíváme-li se na odpadní vodu, jak se dá rozdělit?

Voda z domácnosti se někdy dělí na černou – ze záchoda a šedou – z kuchyně a koupelny.

Jaké povinnosti klade stát na majitele rodinného domu při likvidaci odpadních vod?

Přírodní zahradní jezero - ještě nenapuštěnéKaždý, kdo staví, nebo rekonstruuje dům má za povinnost zajistit likvidaci odpadních vod v souladu se zákonem. To znamená buď se připojit je kanalizaci, odpadní vodu vyvážet na čističku, nebo si pořídit čističku vlastní. Vyčištěnou vodu může vypouštět do potoka či řeky, do dešťové kanalizace případně zasakovat do podzemních vod.

Za co všechno musí majitel domu platit v souvislosti s vodou a odpady?

Tam, kde je k dispozici vodovod a kanalizace, platí obyvatelé vodné – za dodanou vodu a stočné – za vodu vypouštěnou.

Pokud je v obci nebo městě obecní kanalizace, je její využití pro majitele domu povinné?

Tam kde je to technicky a ekonomicky reálné, má majitel domu povinnost se připojit na kanalizaci.

Jaké možnosti máme, pokud kanalizace vybudována není?

Pokud není kanalizace, může si majitel domu:

  1. Zřídit nepropustnou jímku – žumpu a odpadní vodu nechat vyvážet.
  2. Pokud to okolnosti dovolují, může si vybudovat vlastní čističku a vodu buď pouštět do vodoteče – potoka, řeky, strouhy, nebo zasakovat do podzemních vod. 

Septik, žumpu nebo trativod si může postavit každý, nebo je to nějak ze strany státu omezováno?

Žumpu na vyvážení si může pořídit každý, není vodním dílem a povoluje ji stavební úřad spolu s domem. Septik s trativodem není možné samostatně postavit. Za septikem musí být voda ještě dočištěna, například kořenovou čističkou odpadních vod. Některé úřady ještě povolují septiky s pískovým (zemním) filtrem, ale voda z těchto filtrů neodpovídá požadavkům na vypouštění do vod podzemních ani povrchových.
Zásak - trativod je možné zařadit buď za septik s dvoustupňovou kořenovou čističkou, nebo za mechanicko-biologickou čističku s pískovým filtrem.

Jaké druhy domovních čističek odpadních vod dnes připadají v úvahu?

Skřípinec jezerní KobeřiceV úvahu připadá mechanicko – biologická typizovaná čistička, za kterou je třeba zařadit pískový filtr, nebo kořenová čistička.
Mechanicko - biologická čistička je většinou plastová nádoba o objemu několika málo krychlových metrů, ve které dochází k intenzivnímu čištění vody pomocí bakterií a provzdušňování vody. Proces čištění probíhá na malém prostoru a je relativně náchylný na změny kvality a množství přitékající vody. Při zasakování do vod podzemních se za tuto čističku umísťuje ještě pískový (zemní) filtr.
Kořenová čistička
Před samostatnou kořenovu čističku se umísťuje několika komorový septik, ve kterém se usazují pevné součásti odpadní vody. Ty se tam také bez přístupu vzduchu rozkládají. Ze septiku teče již voda zbavená mechanický nečistot do kořenového pole. Kořenové pole je výkop v zemi (pro 4 osoby např 4x5m) vyložený nepropustnou fólií, který je vyplněn jemným štěrkem a naplněný odpadní vodou. Vodní hladina není vidět, je 10 cm pod povrchem. Na povrchu jednotlivých kamínků žijí bakterie, které pomalu postupně odbourávají znečištění. Ve štěrku jsou nasázeny mokřadní rostliny, které mají především estetickou funkci, ale pomáhají i čištění – dodávají do vody kyslík, odebírají živiny a v zimě izolují. Za tímto kořenovým polem, může být ještě umístěn vertikální kořenový filtr, kde voda prokapává odshora dolů za přístupu vzduchu. Celý čisticí proces trvá v kořenové čističce deset a více dní. Voda z kořenové čističky pak může být vypouštěna do řeky, nebo zasakována do podzemních vod.

Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých druhů?


Zahradní jezírko Dvorce na podzimŽumpa na vyvážení – Výhody: nejnižší cena – dle objemu cca 40 tis Kč, netřeba povolení vodoprávního úřadu. Nevýhoda: Vysoké provozní náklady. Pro čtyřčlennou rodinu, pokud je voda vyvážena na čističku a ne nelegálně na pole, jsou náklady 30 – 40 tis Kč ročně.
Mechanicko – biologická čistička -
Výhoda: Nižší investiční náklady – dle kvality a náročnosti instalace 50 – 100 tis Kč. Při zasakování do podzemních vod třeba počítat ještě s pískovým filtrem. Nevýhodou jsou vyšší provozní náklady – náklady na elektriku, opravy. Dále pak potřeba se o tuto čističku starat. V případě, kdy se do ní dostane např. desinfekce antibiotika, nebo bakterie vymřou kvůli nedostatku živin (delší dovolená) je třeba je znovu dodat a obnovit provoz. Kvalita vody vytékající z této čističky má tedy často rozdílnou kvalitu. U pískového filtru je potřeba po několika letech počítat s jeho zacpáním a s výměnou náplně.
Kořenová čistička. Nevýhoda – vyšší nároky na prostor, vyšší cena – při dodávce na klíč 180 – 200 tis.
Výhodou je stabilní čisticí účinek, kterému nevadí výkyvy v kvalitě i množství vody. Rekreační provoz, dovolená, desinfekce, antibitika a podobně. Další výhodu je nulová spotřeba energie a malá údržba – jednou za rok je třeba vyvézt septik a posekat rostliny.

Jak probíhá návrh a stavba domovní čističky odpadních vod?

Nejdříve je třeba nechat si zpracovat projekt – zajišťují většinou firmy dodávající čističky, pak je třeba získat povolení. Nejjednodušší fází je pak samotná stavba.

A jak je to s povolením? Kdo a kde je oprávněn o čističku žádat?

Čističky jsou vodím dílem. Nejdříve je třeba získat územní rozhodnutí, nebo územní souhlas a pak stavební povolení od vodoprávního úřadu. U typizovaných čističek je povolení nahrazeno ohlášením, ale umístění stavby se třeba absolvovat tak jako tak.

Jak pracují kořenové čističky a co všechno zvládnou?

Kořenové čističky pracují formou pomalého odbourávání znečištění ve velkém obejmu. V septiku a na povrchu filtrační náplně. Zvládají kolísání přítoku znečištění, dezinfekce, antibiotika a také různé druhy průmyslových a zemědělských vod.

Pokud budu chtít kořenovou čističku postavit, nemůže se stát, že mi ji úřady nepovolí?

Ze stovek projektovaných kořenovek se zatím nestalo, že by je úřady nepovolily. Jsou však místa, kde není vhodná žádná čistička např tam, kde by se voda zasakovala v blízkosti zdroje pitné vody – studna.

Pro jaké domy a jaký provozní režim je kořenová čistička určena?

Kořenová čistička funguje pro domy pro trvalé bydlení i pro domy, které jsou používány jen nárazově.

Pokud mám vlastní studnu a vlastní čističku musím v souvislosti s vodou něco státu platit?

Pokud odběr vody nepřesahuje úroveň,kterou nemá domácnost šanci přesáhnout, neplatí se žádný poplatek.

Jak je to s domácí odpadní vodou v sousedních evropských státech?


Zahradní jezírko KobeřiceSe zvyšujícími se extrémy v souvislosti s globálními změnami klimatu – kombinace sucha a přívalových srážek, je snaha s vodou co nejvíce šetřit a udržet jí v krajině. Trendy směřují k vícenásobnému využívaní vody – vyčištěnou odpadní vodou lze zalévat, dešťovou vodu je možné využívat na sprchování, splachování, zálivku.
U menších sídel je vidět příklon k provozně nenáročným technologiím čištění odpadních vod – ke kořenovým čističkám.

Kam se bude podle vás ubírat vývoj v zacházení s odpadní vodou v domácnosti?

Předpokládám, že i nás půjde u rodinných domů vývoj směrem k úsporám a vícenásobnému používání vody. U menších obcí předpokládám z ekonomických důvodů rozšiřování uplatnění kořenových čističek.

Michal Šperling
Vystudoval obor vodní stavby, věnuje se úsporám energie a obnovitelným zdrojům energie, navrhuje a staví čističky odpadních vod a zahradní jezírka a zabývá se revitalizací přirozeného prostředí vodních ploch a toků.
www.korenova-cisticka.cz

[redakčně neupraveno]